Algemene Beschouwingen

- SOCIAAL

- RECHTVAARDIG

- DAADKRACHTIG

Lijst Samenwerking.

Algemene Beschouwingen 2 en 3 november 2016.

Begroting 2017 Algemeen deel.

 

Voorzitter,

De woordvoering van Lijst Samenwerking bestaat uit een algemeen deel en specifieke delen die verband houden met de verschillende programmaonderdelen en die worden ingebracht door meerdere raadsleden van Lijst Samenwerking(4). Meerdere, specifiek technische vragen zijn schriftelijk ingediend en uitgebreid beantwoord. Wij bedanken het college en de ambtenaren van de afdeling financiën voor de voorliggende stukken en de uitgebreide toelichting in de commissie algemene zaken. Dit verschaft helderheid en mogelijke onduidelijkheden worden toegelicht.

Met betrekking tot de deelbegroting raad willen we vermelden blij te zijn met het beschikbaar stellen van een ruimer budget voor scholing en congressen. Lijst Samenwerking is nl van mening dat een zichzelf respecterende raad zich moet blijven ontwikkelen.

Voor het eerst ligt een beknopte samenvatting van de begroting voor in de vorm van het document “Financiële begroting 2017 in één oogopslag”. Het is een product dat mede ontstaan is van uit de raadswerkgroep beleids- en budgetcyclus, die in 2015 in het leven werd geroepen. De afdeling Financiën maakt daarmee een volgende stap in het verbeteren van de stukken, zowel wat betreft de inhoud als de leesbaarheid en dat verdient een compliment. Met creatieve ontwikkelingen en positieve resultaten houd je elkaar en de organisatie scherp.

De programmabegroting 2017 en de financiële begroting 2017 die we in deze raadsvergadering behandelen zijn belangrijke documenten, die de keuzes aangeven voor bestaand en nieuw beleid. U geeft invulling aan het nieuwe besluit, begroting en verantwoording (BBV) en u koppelt de programma’s aan het Cittaslow bidbook, waarmee een link gelegd wordt naar aantrekkelijk en duurzaam leven met een hoge levenskwaliteit. Onze gemeente staat er goed voor, want de begroting is positief sluitend en in evenwicht. Daarmee komt Echt-Susteren in aanmerking voor meerjarig repressief toezicht en dat is verheugend.

De decentralisaties van de participatiewet, de jeugdzorg en de AWBZ taken blijven risico’s inhouden zoals u aangeeft. U doelt dan met name op de financiële risico’s. Lijst Samenwerking is met name bezorgd over de kwaliteitsrisico’s. Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de huishoudelijke zorg? Hoe zijn de risico’s m.b.t. tot de jeugdzorg. Heeft u grip op de juiste kwaliteit voor zorgjeugd? Echt-Susteren kent namelijk bijna 1200 jeugdigen die geregistreerd staan.

In het algemeen kunnen we stellen dat inwoners zich in onze gemeente veilig voelen en dat hoort bij een goede kwaliteit van leven. M.b.t. de verkeersveiligheid constateert Lijst Samenwerking dat er vaak maatregelen worden getroffen op details, maar grote lijnen waar burgers over klagen worden niet aangepakt, omdat ze te duur zijn, of omdat ze horen tot het taakveld van de provincie of justitie. We komen hier nader op terug in het onderdeel verkeer (collega Bocken).

De wegen in onze kernen zijn in de voorbije periode voortvarend aangepakt en het is verheugend dat momenteel ook de grote kernen Echt en Susteren hun uitstraling krijgen die wij wensen voor een goede leefbaarheid. Een en ander kreeg in veel gevallen gestalte als onderdeel van een gebiedsvisie.

Wat betreft de gerealiseerde fietspaden is onze gemeente een parel in de omgeving. Zowel wat betreft veiligheid alsook landschappelijke situering is dit een visitekaartje en optimaal voor het toeristische verkeer en de schoolgaande jeugd in ons Smalste stukje Nederland.

De wijkteams zijn in enkele kernen uitgebreid en in meerdere kernen zijn huiskamer of huiskamerplus projecten. Lijst Samenwerking blijft een voorstander van deze projecten in alle kernen en met name in grotere kernen als Pey vragen wij naar de stand van zaken.

Wij zien grote ontwikkelingen wat betreft de vestiging van bedrijven in onze gemeente wat een compliment verdient. Dit houdt nl in dat er banen beschikbaar komen en dat dit ook tot gevolg heeft dat mensen in onze gemeente komen wonen. Het is toch fantastisch dat een voorspelde krimp meevalt en dat op het gebied van volkshuisvesting in alle kernen veel ontwikkelingen zijn. Ook in andere portefeuilles staat veel op stapel, zoals o.a. het zwembad, multifunctioneel trainingscentrum voor de judoclub en de huisvesting van EVV. Met belangstelling wacht Lijst samenwerking de ontwikkelingen rondom VDL Nedcar af, omdat wij vinden dat werkgelegenheid en economische bloei van groot belang zijn voor de toekomst van onze werknemers. Momenteel liggen 4000 arbeidsploaatsen in het verschiet. Wel vragen wij het college om (1) zeer prudent om te gaan met onze hoogwaardige natuur, die ook onontbeerlijk is voor de toekomst van onze burgers en (2) alles in het werk te stellen om de bewoners van Nieuwstadt en andere kernen langs het spoortraject te ontzien. Wat is de stand van zaken op dit moment?

Onderwijs, cultuur en het verenigingsleven zijn in onze gemeente een vrij stabiele factor. Schoolbesturen zijn natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs, maar de gemeente neemt duidelijk haar verantwoordelijkheid bij het faciliteren van de randvoorwaarden, zoals o.a. gebouwen, vervoer, veilige fietsroutes en een veilige schoolomgeving. Natuurlijk kennen we allemaal de druk die op verschillende verenigingen staat in onze veranderende maatschappij, maar we zien ook de vaak creatieve verenigingsactiviteiten. Het omgaan met duurzaamheid kreeg en krijgt steeds meer gestalte in onze gemeente, mede dankzij het werk van een raadsbrede werkgroep Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Tot zover dit algemeen deel, waarmee Lijst Samenwerking wil aangeven dat we onder leiding van dit college constructief en gedreven bouwen aan een financieel en kwalitatief sterke gemeente, waarin je graag woont, werkt en recreëert. Wij ondersteunen dit beleid van harte.

 

Sociale Zaken, werkgelegenheid en kernenbeleid.

De gemeente en ook Lijst Samenwerking zijn voorstander van een sterk sociaal, daadkrachtig en rechtvaardig beleid. De afgelopen jaren zijn wet- en regelgeving enorm veranderd. Slechts weinigen kunnen door de bomen het bos zien. Als gemeente proberen we de burgers en met name de zwakkeren van informatie te blijven voorzien op allerlei mogelijke manieren. De vraag is of die veelvoud aan wetten, regels en informatie de zwakkere burgers bereiken? Soms krijgen we signalen dat er enorme overschotten zijn, dat weinig mensen gebruik maken van voorzieningen etc. Vaak –en steeds meer- speelt taal een belangrijke rol.

Met het beleid om als overheid en dus ook als gemeente steeds meer digitaal te gaan, de loketten minder te openen en alleen nog maar te werken op afspraak dreigt het gevaar van een tweedeling met gevolgen voor de sociaal zwakkeren.

De mensen in de bijstand zijn er de laatste jaren door allerlei overheidsmaatregelen financieel op achteruit gegaan. Hun besteedbaar inkomen is achtergebleven bij inflatie, kostenstijgingen en nieuwe ontwikkelingen. Niet iedereen in de bijstand kan over een computer beschikken, mist daardoor de mogelijkheid om deel te nemen aan de digitale ontwikkelingen bij de overheid en ook de eigen gemeente. Op afspraak werken werpt drempels op die we juist willen slechten. Kortom een zorgelijke ontwikkeling. Deelt uw college die mening?

Wat betreft de bezwarencommissie Zorg zouden we graag zien dat deze wat onafhankelijker van samenstelling wordt. Een bezwarencommissie bestaande uit eigen ambtenaren lijkt op de slager die zijn eigen vlees keurt.

Armoedebestrijding blijft noodzakelijk om de allerzwakste burgers te helpen. Voedselbank, kledingbank en andere initiatieven voorzien in een duidelijke en helaas steeds grotere behoefte. De afstand tot die voorzieningen is vaak nog te groot (en te duur) om voor iedereen toegankelijk te zijn. We horen vaker dat de kosten van bijvoorbeeld vervoer een drempel vormen om er naar toe te gaan.

In de begroting 2017 presenteert het college getallen van mensen in de bijstand die de komende jaren oplopen met meer dan 5%. Lijst Samenwerking zou graag meer ambitie zien! Met de ontwikkelingen op het Bedrijvenpark Midden Limburg met Action en andere logistieke dienstverleners, met de uitbreiding bij VDL Nedcar moet het toch mogelijk zijn meer mensen uit de bijstand aan werk te krijgen. De cijfers die we horen zijn niet hoopgevend. In een overleg met onze zusterpartij uit Sittard-Geleen vernamen wij erg lage aantallen mensen uit de bijstand richting werk bij VDL Nedcar. Waarschijnlijk moet kritisch gekeken worden naar de huidige trajecten waarin mensen zitten. Aanbieders hebben er een te groot belang bij om mensen in die trajecten te behouden en zijn niet gericht op werk! Lijst Samenwerking dringt er bij het college op aan om hierover in de regio (zowel ten noorden als ten zuiden van ons) nieuwe afspraken te maken die meer gericht zijn op werk. Dan moet het mogelijk zijn (en dat zou ook de ambitie moeten zijn) om niet jaarlijks 25 mensen méér in de bijstand te hebben, maar juist jaarlijks 25 mensen meer uit de bijstand te krijgen. Is het college bereid om er alles aan te doen om die ambitie te halen?

Kleine kernen beleid.

De gemeente, het college, de Raad, de coalitie én Lijst Samenwerking hebben vanaf de fusie van de gemeenten Susteren en Echt het kleine kernenbeleid hoofddoel van haar beleid genoemd; en terecht! De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in met name gemeenschapshuizen als centrale voorziening om de leefbaarheid in een kern of buurt voor de toekomst te waarborgen. Met inzet van diverse partijen en vele vrijwilligers zijn er in vele kernen prachtige voorzieningen gerealiseerd. Het vorig jaar drong Lijst Samenwerking erop aan om nu ook te investeren in activiteiten in die gemeenschapshuizen. Wij willen het college een compliment maken voor de aanpak. In diverse kernen zijn huiskamer of huiskamer plus projecten tot stand gekomen. Ook weer met inzet van diverse partijen én vele vrijwilligers. Zijn we er nu zou de vraag kunnen zijn? Nee, natuurlijk niet. De tijd staat niet stil; situaties in kernen veranderen. Op het gebied van gemeenschapsvoorzieningen blijven er witte vlekken, blijven er wensen en aanvragen komen. In dit verband moeten we noemen de gemeenschapsvoorzieningen in Koningsbosch (Oos Heem) die na het sluiten van café/zaal van Pol per 1 januari a.s. wellicht een grotere rol moet gaat vervullen in de kern Koningsbosch. Uitbreiding van Oos Heem is noodzakelijk, want 5 grote verenigingen dreigen in de knel te komen wat betreft hun onderkomen voor repetities, uitvoeringen en opslag van materialen. Bij de renovatie van Oos Heem is er destijds voor gekozen om geen zaalfaciliteiten te realiseren voor met name de muziekverenigingen om concurrentie met de particuliere zaalhouders te voorkomen. Nu de situatie zo drastisch wijzigt vragen wij van het college de toezegging om er alles aan te doen de verenigingen te helpen met het op maat maken van Oos Heem in samenspraak met de betreffende verenigingen en mede-eigenaar Woongoed 2000. In dit kader willen we wijzen op een eerder besluit van deze raad om resterende gelden ten behoeve van DOP Koningsbosch te reserveren voor Koningsbosch.

Zo zijn er ook plannen voor de Blomehaof. Met enorme inzet van de vrijwilligers wordt deze accommodatie gerund en worden vele activiteiten georganiseerd. In Schilberg en omgeving vervult deze accommodatie een belangrijke functie. Middels een motie heeft de Raad ook haar steun uitgesproken voor instandhouding van deze accommodatie. Mocht een aanvraag hiervoor worden ingediend, dan dient ook snel gehandeld te worden. Met het mogelijk sluiten van de basisschool in Roosteren, op zich al een ontwikkeling die we graag zouden tegenhouden door in gesprek met Kindante te overleggen over slimme nieuwe vooruitstrevende concepten. Indien sluiting van (een deel van) de school onvermijdelijk is, ontstaan er ook problemen voor de gemeenschapsaccommodatie waar de school onderdeel van uitmaakt.

Daarnaast is het gebrek aan een airco in de zaal van St. Joost een probleem dat aangepakt moet worden. Wij vragen het college het gesprek aan te gaan met mede-eigenaar Woongoed 2000 inzake de airco.

Tenslotte vragen wij speciale aandacht voor de kern Pey. Omdat voldoende particuliere zalen en verenigingsaccommodaties voorhanden waren, was er tot heden geen noodzaak om te investeren. Ook in Pey gaan de ontwikkelingen verder. Pey is toe aan een gebiedsvisie en daarom vraagt Lijst Samenwerking het college om de raad, net zoals dat in andere kernen voor gemeenschapshuizen en de omgeving is gebeurd, te komen met een gebiedsvisie. Werk meerdere scenario’s voor een gebiedsvisie Pey uit en leg die de raad voor. In onze bijdrage “financiën” komen we daar nader op terug.

Financiën.

De gemeente is al jaren een financieel gezonde gemeente. Ondanks de vele kernen lukt het om de vele voorzieningen in onze gemeente in stand te houden, te vernieuwen en te blijven investeren. Ook op het gebied van wegen en riolering investeert de gemeente al jaren fors. Van achterstanden is geen sprake meer en gerechtvaardigde wensen kunnen zelfs uitgevoerd worden. Toch blijven de belastingen voor onze burgers en het bedrijfsleven aanvaardbaar. Het streven van Lijst Samenwerking om onder het provinciaal gemiddelde te komen is ook het streven van het college. De nu voorgestelde maatregelen koersen op dat doel af. Mocht blijken dat het doel niet gehaald wordt, dan hebben we de mogelijkheid om bij te sturen; of in de december vergadering bij het vaststellen van de belastingen en tarieven 2017 of in het nieuwe begrotingsjaar 2018.

Het weerstandsvermogen is uitstekend, waarvoor onze complimenten. Dat biedt de mogelijkheid om bij goede projecten extra gelden vrij te maken.

Tijdens de vorige Algemene Beschouwingen van vorig jaar hebben wij het college gevraagd de hondenbelasting m.n. te gebruiken voor de overlast, extra controles etc. Kan het college aangeven wat het afgelopen jaar extra is gedaan met de opbrengst hondenbelasting en wat de effecten zijn in financiële en maatschappelijke zin?

Met de herziening van de nota Reserves en Voorzieningen zijn we het ten dele eens. Een gedegen onderbouwing bij de door het college voorgestelde plafonds of opheffingen ontbreken volgens ons.

Tenslotte: zoals hiervoor reeds aangegeven, is het onttrekken van gelden uit de Reserve DOP inhoudelijk niet te onderbouwen en pleit onze inbreng zelfs voor het niet overhevelen van DOP gelden. Lijst Samenwerking wil de Dopgelden (een bedrag van 1 miljoen euro), die nu in het MIP staan, bestemmen voor een gebiedsvisie Pey. Hiertoe zullen wij een motie indienen.

 

 

Bevolking en Bestuur, Susteren Heide

 

In de begroting 2017 worden een aantal zaken genoemd waar in 2017 verder aan gewerkt wordt. Het gaat dan vooral om zaken die de ambtenaren aangaan, zoals de burgerlijke stand, basisregistratie personen en dienstverlening.

Allemaal zaken die Lijst Samenwerking onderschrijft.

 

Voor 2017 heeft U een aantal specifieke projecten benoemd zoals:

-Volledig werken op afspraak;

-Volledig geïntegreerd e-portaal.

 

Het volledig werken op afspraak is een zeer goede ontwikkeling want iedereen heeft een hekel aan wachten. Indien je de huisarts of garage bezoekt wordt er ook een afspraak gemaakt., waarom dan niet bij publiekszaken van de gemeente.

Het werken op afspraak voorziet in een behoefte, de burger heeft geen lange wachttijden meer en daarbij wordt deze dienstverlening ook hoger gewaardeerd dan de inloopsessie. Aandachtspunten hierbij zijn: probeer de afspraakperiode zo kort mogelijk te houden en voorzie de burgers en bedrijven vooraf van de benodigde informatie. Wij missen echter bij deze de mogelijkheid om zonder afspraak binnen te lopen, want er zijn burgers die niet beschikken over een of andere vorm van social media, met name de ouderen. In de voorliggende programmabegroting geeft U zelf aan dat u voortdurend probeert om de dienstverlening te verbeteren. Daarom vragen wij u bovenstaande aanvulling op te nemen voor bovengenoemde doelgroep.

 

In de kengetallen constateren wij in 2019 een daling van de leges bij de reisdocumenten, een bekend gegeven vanwege de verlengingsduur van de reisdocumenten. Door het volledig werken op afspraak zou er wellicht ruimte geschapen kunnen worden om deze legesdaling op te vangen middels het loket niet-ingezetenen.

 

Het specifiek project elektronisch portaal is eveneens voorzien in 2017, dat u vooruitstrevend bent blijkt uit het gegeven dat u stelt dat onze gemeente sinds eind 2016 een vraag gestuurde website heeft! Regeren is immers vooruit zien en vanavond wordt de nieuwe website gelanceerd.

Het vergt een enorme omslag om alle benodigde applicaties te integreren in dit portaal en dan denken wij aan de juiste wijze en de benodigde processen. Zoals U reeds zelf heeft verwoord zullen deze processen steeds naar behoefte worden geactualiseerd. Hopelijk zal dit alles tot gevolg hebben dat er een hogere waardering komt voor de totale tevredenheid van burgers en bedrijven over onze gemeente, want daar doen we het toch tenslotte voor.

Ook gaat U de inzet van de Sociale Media verhogen van 30 naar 40%, gaat u nieuwe communicatiemiddelen in gebruik nemen en de oude worden afgestoten. Lijst Samenwerking wil graag weten welke nieuwe communicatie middelen u gaat gebruiken?

Twitter is op dit moment een veelgebruikt medium bij de overheid. Een recent onderzoek door de dataschool in Utrecht heeft uitgewezen dat er landelijk 62% van de raadsleden twittert. In Echt-Susteren zijn er dat twee, derhalve is Echt-Susteren een van de gemeenten met het laagste percentage. Wellicht zou een cursusje voor de raadsleden of gehele gemeentelijke organisatie welkom zijn!

De voorzitter is wat dat betreft heel actief met twitteren en de gemeentelijke organisatie heeft ook een twitteraccount.

 

Lijst Samenwerking heeft kwaliteit hoog op de agenda staan. Als gemeente investeren we veel in de infrastructuur in de diverse kernen en buurten. In de voorbije periode is de herinrichting van de kern Heide voltooid inclusief de snelfietsroute aan de Pissummerweg. De inwoners van de Hei zijn het college hier zeer erkentelijk voor en een speciaal woord van dank aan de portefeuillehouder is hier dan ook op zijn plaats. Lijst Samenwerking had echter toch nog een wens. Om de herinrichting in de kern Heide te complementeren vragen wij om in 2017 ook nog het stukje Aardenweg, gelegen tussen de Heidestraat en Rijdtstraat te voorzien van een nieuwe asfaltlaag etc.

 

Daarnaast heeft onze gemeente een fraaie natuur , welke uitnodigt tot fietsen en wandelen. Het college noemt dit met trots een uniek stukje Nederland. Zoals reeds in de vorige algemene beschouwingen aangegeven ligt in het buurtschap Heide aan de Pissummerweg een woonwagenlocatie welke afbreuk doet aan dit unieke stukje. Klachten van veel inwoners houden aan, naast oude metalen worden er ook andere spullen bij de inzamelingsplaats gedeponeerd. Lijst Samenwerking vraagt hierbij voor toezicht, controle en handhaving, zodat die locatie een beter aanzien krijgt. In het kader van de fraaie natuur blijft het vele gedumpte afval van met name drugs, asbest en verder grof afval in het buitengebied ons een doorn in het oog. Dagelijks zien we de buitendienst rondrijden met vaak volle wagens afval dat gedumpt is. Wat onderneemt het college om dit terug te dringen? Ons is bekend dat verwijderen van drugsafval in de gemeente Leudal in 2016 meer dan verdubbelde t.o.v. 2015 naar een bedrag van 34.000,-Met betrekking tot het verwijderen van drugsafval bestaat de mogelijkheid om overheidssubsidie aan te vragen. Heeft het college hiervan gebruik gemaakt in 2016? Wat zijn de plannen voor 2017 voor het aanvragen van deze subsidie? Het mag toch niet zo zijn dat onze burgers opdraaien voor deze kosten!

 

Tegenover de woonwagenlocatie aan de Pissummerweg is het schutterslokaal gelegen van St. Petrus en Paulus. Lijst Samenwerking vraagt de portefeuillehouder bij deze om zo spoedig mogelijk in gezamenlijk overleg met een aanvaardbare oplossing te komen voor hun huisvestingsproblemen. Sinds jaar en dag is men wederzijds in de weer om een oplossing te bewerkstelligen. Gaarne hadden wij de stand van zaken op dit moment vernomen.

Tenslotte vragen wij wat de stand van zaken is met betrekking tot de voortgang van centrumplan Susteren. Loopt alles volgens plan?

 

 

 

Verkeer, kern Dieteren

De afgelopen maanden zijn het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan2016 -2020 en het Plan recreatie en toerisme 2016 –2018 aan de orde geweest en door de Raad unaniem aangenomen. Met betrekking tot voornoemde plannen wil ik nog enkele zaken aan de orde stellen over met name de kwetsbare verkeersdeelnemers t.w. bromfietsers, fietsers en voetgangers. Dit sluit dan ook aan op het VVP waarin staat vermeld dat de gemeente fietsvriendelijk moet zijn voor recreatieve en utilitaire gebruikers en dat verkeersonveilige situaties worden aangepast.

De knooppunten routes , ommetjes e.d. maken van onze gemeente een gewilde plaats om te recreëren . De opkomst van de e-bike is daarin ook belangrijk. Voor voetgangers en fietsers is het daarom belangrijk dat zij rustig en veilig van de diverse wegen en paden gebruik kunnen maken. In een onlangs gehouden landelijk Buurtonderzoek is gebleken dat de inwoners van onze gemeente te hard rijden in te top drie van grote ergernissen plaatsen. Lijst Samenwerking is nu niet direct voorstander van het aanbrengen van allerlei hobbels op de weg maar ziet meer in het regelmatig preventief plaatsen van snelheidsmeters , waarbij wij ook graag zouden zien dat er snelheidsmeters zonder zichtbaar scherm of een lasergun in eigendom van de gemeente komen. Deze zouden op wisselende plaatsen bediend kunnen worden door bijvoorbeeld vrijwilligers of buurtpreventieteams.

Onze vraag is : over hoeveel snelheidsmeters beschikt de gemeente?

Het ontbreken van een maximum snelheid van 60 km in het buitengebied is door Lijst Samenwerking herhaaldelijk aan de orde gesteld. Ook in het buitengebied zouden fietsstraten een weldaad zijn voor de langzame verkeersdeelnemers en daardoor zal sluipverkeer worden tegengegaan.

Wij vragen het college om te bekijken of er op meerdere plaatsen een fietsstraat mogelijk is. Zodoende kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de veiligheid van de langzame verkeersdeelnemers en het verder bevorderen van onze belangrijke recreatieve functie.

 

 

 

 

Het afgelopen jaar heeft Lijst Samenwerking vragen gesteld over de slimme lantaarnmast. Gelet de diverse mogelijkheden van deze mast zoals bijvoorbeeld het functioneren als zendmast voor wifi en het plaatsen van beveiligingscamera’s kan deze mast ook voorzien worden van een laadpunt voor elektrische auto’s.

Wij vragen of het college voornemens is, gelet de vraag naar elektrische laadpunten,om slimme lantaarnmasten aan te schaffen?

Met betrekking tot de inrichting van de provinciale wegen en fietspaden in enkele kernen vraagt Lijst Samenwerking zich af waarom wij bij klachten over het ontbreken van flitsers en de gevaarlijke ruggen tussen rijbaan en fietspaden, die al vaker geleid hebben tot valpartijen van fietsers, voor lief nemen. Ons bereiken veel klachten van burgers over hoge snelheden op enkele provinciale wegen door o.a. de kernen Koningsbosch en Pey en het college zal met deze klachten ook bekend zijn nemen wij aan.

Wij vragen het college om contact op te nemen met de provincie en justitie om te komen tot aanpassingen die tot oplossingen leiden. Burgers geven aan dat zij moeilijk de weg weten te vinden naar de Provincie als het gaat om klachten met betrekking tot provinciale wegen en fietspaden. Lijst Samenwerking pleit dan ook voor communicatie naar de Provincie via de gemeente en dat met de inwoners te communiceren via de media, zoal Waekblaad en de site van de gemeente.

In 2015 heeft Lijst Samenwerking aangegeven dat bij de verbreding van de A2 de kleinere kunstwerken, Gebroek bij Baakhoven en Slagmolen in Echt, niet mogen verdwijnen in het belang van ondernemers , agrariërs, bewoners en toeristen. Wij zijn blij dat we amper een jaar later op de site van Rijkswaterstaat lezen dat de stuurgroep een principebesluit heeft genomen over de bouw van drie viaducten, waarvan er twee (Slagmolen en Gebroek) in onze gemeente liggen. Wij vragen wethouder Wackers, die in de stuurgroep zit namens onze gemeente, of een en ander nu ook concreet betekent dat de genoemde viaducten er daadwerkelijk komen. Daarnaast vernemen wij graag of ook het gebruik door landbouwverkeer wordt mogelijk gemaakt voor met name het viaduct Gebroek bij Baakhoven t.b.v. de agrariërs.

Wij zouden verder graag vernemen wat de stand van zaken is met betrekking van de spoorlijn bij VDL / Nedcar, waarbij wat Lijst Samenwerking betreft een juiste keuze wordt gemaakt voor behoud van groen en de leefbaarheid van Nieuwstadt.

Afsluitend wil ik namens Lijst Samenwerking nog onze dank uitspreken voor de voorspoedige aanpak van het project “Dieteren op de schop¨ .

Een jaar geleden heb ik namens Lijst Samenwerking voorgesteld om de uitvoering van het vernieuwen van de riolering in Dieteren enkele jaren naar voren te halen en aangedrongen op het realiseren van woningen op de locatie van de vroegere basisschool. Nu, een jaar later, zijn al enkele bijeenkomsten geweest en is de gemeente met een afvaardiging van de inwoners van Dieteren al druk in de weer om er iets moois van te maken.Bij de nieuwe inrichting van de wegen vragen wij extra aandacht voor de eventuele gevolgen voor de aanliggende wegen aangaande de verkeersveiligheid en speciaal voor de Roosterderweg , de uitgaande weg naar de Maaseikerweg,waar veel te hard wordt gereden( ook door inwoners van Dieteren ). Wij verzoeken het college om te kijken naar een geschikte locatie voor een jeu de boules baan in de kern Dieteren. Daarnaast is door de inwoners verzocht om de Echterstraat mee te nemen in het totale wegenproject Dieteren.

Onze vraag is: kan de wethouder toezeggen dat de Echterstraat wordt meegenomen in het project?

 

 

Onderwijs, cultuur en sport, maatschappij en kern Koningsbosch

Met betrekking tot onderwijs is alles goed op orde in de gemeente Echt-Susteren. Het is goed dat onderwijs gekoppeld is aan maatschappelijke effecten, omdat beiden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Lijst Samenwerking is er een voorstander van om laaggeletterdheid in onze gemeente terug te dringen, mede om deze doelgroep meer kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te kunnen bieden.

Eén van onze openbare scholen (de Driepas) levert tevens het onderwijs aan de kinderen van het AZC, wat een hele opgave is. Met name de steeds wisselende populatie vergt veel van organisatie en personeel. De schakelklas voorziet in een behoefte voor kinderen met een taal- en leerachterstanden uit andere scholen. Een bezoek aan de school tijdens de recente open dag maakte mij duidelijk dat hier een flinke taak ligt ten behoeve van deze, vaak getraumatiseerde jonge kinderen. Wat is het gevolg als deze traumakinderen worden geïndiceerd als zorg-jeugd voor onze gemeentelijke financiën?

Wij vragen het college om de buitenschoolse opvang van kinderen met een verstandelijke beperking op maat te blijven faciliteren. Lijst Samenwerking is van mening dat ouders hier iets te kiezen moeten hebben. Met de bezuinigingen in de WMO staat goede opvang onder druk.

Bij cultuur en sport is Lijst Samenwerking van mening dat het beleid van onze gemeente zich goed ontwikkeld heeft. De verschillende overlegorganen doen goed hun werk. Voor doelstellingen en de uitvoering vragen wij met klem om te kiezen voor professionele instanties en opleidingsinstituten. Wij vragen van de gemeente een verbindende rol om onderwijs van cultuur ( o.a. muziek, dans en beeldende vorming) weer terug in de klas te krijgen. Dit naast het goed functionerend muziekonderwijs dat door Myouthic wordt aangeboden.

De gemeente heeft enkele grote projecten op stapel staan, zoals o.a. het zwembad, een multifunctioneel judocentrum en een aanpassing en renovatie van het clubgebouw van EVV. Lijst Samenwerking wil graag weten wat de stand van zaken is. Loopt alles volgens plan of kan de raad nog nieuwe raadsvoorstellen verwachten??

Het beleid voor gemeenschapshuizen is duidelijk omschreven en in bijna alle kernen is maatwerk geleverd. In Koningsbosch dienen aanpassingen gerealiseerd te worden in Oos Heem. Wij hebben dit meer specifiek reeds benoemd bij het onderdeel kernenbeleid. Aanvullend hierop willen we van de wethouder horen wanneer in Nieuwstadt de uitbreiding voor het huiskamer plus project wordt gerealiseerd?

Waarom wordt de raad niet geïnformeerd bij realisatie en uitbreidingen van speeltuinen? (Koningsbosch en Slek). Op welke wijze gaat het college dit in de toekomst doen? Lijst Samenwerking is blij met het opwaarderen van dierenparkje Hertespoor en dit initiatief gelijk te behandelen als speeltuininitiatieven. Zowel in haar doelstellingen als in de uitvoering beoogt Hertespoor kruisverbanden te leggen tussen het jonge kind, de senioren en leerlingen met een verstandelijke beperking voor stagewerkzaamheden. Het is dan ook een goede zaak dat de gemeente hierin ondersteunt voor de verschillende doelgroepen, maar ook voor de vele vrijwilligers die dit parkje draaiend houden.. Lijst Samenwerking is al jarenlang sympathisant en was meteen na het doorvoeren van de taakstellingen in deze gemeente initiatiefnemer voor het oprichten van een vriendenclub om aanvullende gelden te genereren.

Hoe is het mogelijk dat het aantal jongeren dat in 2017 door de huisarts wordt doorverwezen naar CJG verdubbelt volgens uw prognose (pag. 100)? Lijst Samenwerking is er een voorstander van dat mensen die niet aan ‘t werk willen vrijwilligerstaken verrichten. Wat zijn de mogelijkheden hiervoor? Het is een goede zaak dat burgerinitiatieven in het sociale domein ondersteund kunnen worden. Moeten aanvragers hiervoor lid zijn van een vereniging of stichting, of worden ook individuele aanvragen gehonoreerd? Gehandicapten, hulpbehoevenden, jeugdigen en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt moeten worden ondersteund om naar vermogen te kunnen meedoen in de maatschappij. Dit is een mooi omschreven streven, maar wij blijven ons oprecht zorgen maken over deze doelgroep.

Mét dit college zijn wij heel blij met de ontwikkelingen rondom de herbestemming van het klooster en de geplande woningbouw in Koningsbosch. Ontwikkelingen die tot nu toe voorspoedig verlopen. Na een druk bezocht open huis dat Gelasius organiseerde is reeds het aangepaste bestemmingsplan vastgesteld.

Tenslotte: Een ander punt waar Lijst Samenwerking al jaren voor ijvert is de verlichting langs het fietspad van de N 572, m.n. het gedeelte door het bos tussen Pepinusbrug en Koningsbosch. Een compliment aan het college dat u de provincie heeft kunnen overtuigen van de noodzaak van verlichting langs dit fietspad. Graag horen we van wethouder Dijcks of de planning (klaar op het einde van het jaar) gehaald wordt. Al met al nogmaals een compliment aan dit college voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en de positieve vooruitzichten voor 2017.

Rest mij de Motie zoals eerder aangekondigd voor te lezen.

 

Motie van Lijst Samenwerking voor een "Gebiedsvisie Pey", die met steun van

de coalitie, unaniem door de raad werd aangenomen.

MOTIE

(ex artikel 34 Reglement van Orde)

 

 

Naam indiener: L.G.M Hendricks (Lijst Samenwerking)

Namen ondersteuners: P.J.H. Cox (CDA), J.M.J. van Gellecom (PNES)

 

Raadsvergadering: d.d. 2 november 2016

Nr. agendapunt: 9

Onderwerp: Programmabegroting 2017

 

 

 

 

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

 

 

Gehoord de beraadslagingen,

 

Overwegende dat:

-Er een aantal maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen speelt in Pey;

-Er geen sprake is van een integrale gebiedsvisie voor de kern Pey;

 

 

 

Verzoekt het college :

-In overleg met burgers en maatschappelijke partners nog deze raadsperiode te komen tot een gedegen gebiedsvisie voor de kern Pey;

-Deze gebiedsvisie te voorzien van een financieel dekkingsvoorstel en hiervoor primair dekking te zoeken binnen de MIP-gelden 2018, daar waar deze voorzien zijn voor investeringen in Dorpsontwikkelingsplannen;

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Indiener: L.G.M. Hendricks ( Lijst Samenwerking) Ondersteuners: P.J.H. Cox (CDA)J.M.J. van Gellecom (PNES)