Nieuws uit de kernen

 

- SOCIAAL

- RECHTVAARDIG

- DAADKRACHTIG

Kernen Nieuws

Echt- Susteren-Nieuwstadt- Groot Pey-Roosteren-Koningsbosch-Maria Hoop- St.Joost- Dieteren

Lijst Samenwerking is een krachtige lokale partij die paraat staat met al haar leden voor alle kernen in Echt - Susteren. Lijst Samenwerking vindt dat de Gemeente voor goede informatie en communicatie moet zorgen. Lijst Samenwerking wil zelf de inwoners op de hoogte houden van nieuwtjes en belangrijke gebeurtenissen in de 9 kernen.

UPDATE PROJECT " KLOOSTER TE KONINGSBOSCH"

5 maart 2015 zijn wij gestart met de onderzoeken i.v.m. herbestemming van het Klooster en het Kloosterpark voor het realiseren van een hotel, 45 villa's en de buurtvoorziening.

Om u een indruk te kunnen geven wat dit wilt zeggen.

Totaal waren er 89 onderzoeken, o.a. hoe is de huidige conditie van het Klooster, asbestinventarisatie, daken, (constructie, lei-steen, 34 kapellen enz.) Fauna en Flora, archeologie, benaderen van oorlogstuig, verkeersveiligheid, Monumentale tuin, bodemonderzoeken enz.

Enkele eindresultaten:

Totale conditie Klooster (130 jaar) redelijk te noemen, bodemsaneringen rondom het Klooster en in het park opgeleverd, archeologische onderzoeken in het park afgerond, Oorlogstuig (munitie volledig verwijderd) enz.

Project Hotel en villa's

Ontwerpschetsen voor het Klooster, Villa's en Buurtvoorzieningen, Verkavelingsplan, het realiseren van de 0 op de meter woningen, ontwerp landschapsarchitectuur, duurzame energie enz.

Oplevering en afsluiting onderzoeken

10 januari 2017 hebben wij deze onderzoeken en ontwerpen opgeleverd, concreet na anderhalf jaar aan voorbereidingen ziet het er zeer gunstig uit voor de start van de renovatie Klooster en de bouw van de Villa's.

Gemeente Echt-Susteren

Wij het Gelasius Team willen via deze weg de Gemeente Echt-Susteren complimenteren voor de zeer grote inzet en een prettige samenwerking om dit gehele gebeuren te hebben kunnen realiseren. Met name dank aan dhr. J.Wackers en dhr. F. Steegh voor hun enorme inzet. Dank daarvoor.

Met vriendelijke groeten,

Het Gelasius Team.

Middelsgraaf Susteren opnieuw ingericht

Eind juni is het waterschap gestart met het opnieuw inrichten van de beek Middelsgraaf in Susteren. Met de herinrichting lost het waterschap vismigratieknelpunten op en worden verdroging van natuurgebieden (IJzerenbos, Taterbosch en de Doort) en droogte- en natschade in de landbouw aangepakt. Het totale herinrichtingstraject van de beek is bijna 6 kilometer lang. Het traject loopt vanaf de Nederlands-Duitse grens tot aan de oude trambaan in het gehucht Ophoven.

Om de bovengenoemde knelpunten op te lossen, zijn diverse maatregelen uitgevoerd:

 

1.Vanaf de Nederlands/Duitse grens wordt over een lengte van ongeveer 1,5 kilometer een nieuwe moerasloop gegraven;

 

2.De bestaande Middelsgraaf wordt, vanaf de grens tot aan landgoed Hommelheide, verbreed om zo de kans op wateroverlast te verminderen;

 

3.De Middelsgraaf krijgt een slingerende loop met flauwere oevers en ondiepe stukken (plas-dras zones);

 

4.Drie stuwen in de beek worden verwijderd zodat vissen ongehinderd door de beek kunnen zwemmen. Het hoogteverschil wordt over de hele lengte van de beek opgevangen.

De afgelopen jaren heeft het waterschap samen met haar projectpartners Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Provincie Limburg voldoende gronden kunnen aankopen waardoor de herinrichting uitgevoerd kon worden. De totale kosten bedragen ongeveer drie miljoen euro en de helft hiervan wordt gefinancierd door provincie Limburg.

 

Op 1 december was de feestelijke opening, waarbij omwonenden en de projectdeelnemers waren uitgenodigd. Omdat er waardevolle archeologische vondsten zijn gedaan heeft het Waterschap Roer en Overmaas een kunstwerk door Marius Utens laten onwerpen. Dit kunstwerk, in de vorm van een hamer, doet blijvend herinneren aan deze vondsten uit de Bronstijd(werktuig) en 300 jaar v.Chr.(sierraad).

De onthulling van dit kunstwerk werd verricht door de “oudste” aanwezige omwonenden van het gebied, de heren Meeuwissen en Craenen. Stichtende woorden werden gesproken door Jan Schrijen, aftredend voorzitter van het waterschap en wethouder Jos Wackers(Lijst Samenwerking) van de Gemeente Echt-Susteren. Beiden spraken hun lof uit over de voorbereiding, de samenwerking tijdens- en de totstandkoming van het project in zijn geheel. Echt-Susteren beschikt weer over een behoorlijk groot gebied waar de natuur zich in de toekomst prachtig kan ontwikkelen en waar de mens kan genieten.

 

(Tekst: Har Peters)

 

Kern Heide

 

Landgoed Hommelheide is reeds voortvarend gestart met de uitbreiding c.q. realisatie van circa 200 nieuwe recreatiewoningen. Aan de achterzijde is de infrastructuur zo goed als klaar en kan begonnen worden met het bouwen van een aantal woningen. Langs de Biezerdweg zijn een aantal woningen gerealiseerd. Bijgaand een aantal foto’s van onder meer een geweldig uitzicht vanaf het terras van het restaurant Plaza Hommelheide en enkele kiekjes van voltooide werkzaamheden van het grondwerk.

Raadslid Ger van Gisteren

Beste bewoners van “de Hei”

Beste bewoners van Dieteren

Hier naast het onlangs opgeleverde nieuwe gemeenschaphuis

te Dieteren. De officiele ingebruikname zal in maart 2016 plaatsvinden.

Op verzoek van aanwonenden heeft Jo Bocken contact opgenomen met

wethouder Jac. Dijcks om het trottoir te verlengen richting de Wiejerd.

Een mooie afronding en een veilig voetpad naar het buitengebied

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft raadslid Jo Bocken aandacht gevraagd

voor woningbouw op de lokatie van de voormalige basisschool.

 

 

Beste bewoners van “de Hei”,

Sinds mijn benoeming als raadslid, nu bijna 2 jaar geleden, heb ik mij in gezet voor de gemeente Echt-Susteren en voor “de Hei” in het bijzonder. Ik hoor graag van mensen wat er leeft, wat hun mening is over bepaalde onderwerpen en wat ik als raadslid voor ze kan betekenen.

 

Een aantal van mijn speerpunten beloofd bij mijn verkiezingscampagne zijn voltooid of naderen het einde. Zowel klein- als grootschalige projecten zijn uitgevoerd. In de Heerenstraat is op wens van een aantal mensen een tweede zitbank geplaatst en is de grondvloer in de schuilhut verbeterd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevens is de hele Heerenstraat voorzien van een nieuwe asfaltlaag en zijn de zijkanten opgevuld met een materiaal hetwelk ervoor zorgt dat afkalving tot een minimum beperkt wordt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De herinrichting van de Bosstraat, Rijdtstraat, Broekweg en op het laatste moment bijgevoegd de Tunnelstraat nadert haar voltooiing. Een prachtig mooi resultaat met ruime trottoirs en een mooie Ledverlichting.

 

 

Dit alles is tot stand gekomen door Lijst Samenwerking met de steun van de overige coalitiepartijen.

De snelfietsroute op de Pissummerweg is klaar voor de verbinding tussen de Heidestraat en de Rijksweg. De volledige voltooiing zal plaatsvinden in 2016.

Hopelijk mag ik in de resterende tijd van mijn raadsperiode nog het e.e.a. . voor U betekenen. Heeft U wensen, ideeën of ook klachten laat het mij dan weten!

 

Ger van Gisteren

 

 

 

Op verzoek van bewoners aan de Aardenweg heeft Ger van Gisteren contact opgenomen met

wethouder Jac Dijcks om het trottoir te verbreden vanwege onkruidbeheersing, hetwelk geen mooie aanblik bood.

Wederom een hele verbetering in de kern Heide.